ADHD. Kis lépések, nagy változások

Projektzáró konferencia Budapesten, 2019. október 25-én!

BETELT- a jelentkezés lezárult a konferenciára!!!

Kattintson ide további részletekért!
Opis projektu

Porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD) je jednou z najčastejších diagnostikovaných ochorení u detí a mladistvých; 5-7% detí a mladých ľudí je postihnutých touto poruchou ktorá ovplyvňuje vývoj nervového systému (Polanczyk et al., 2007). Podľa odhadu v Maďarsku vo vzdelávacom systéme sa nachádza 70 000 takýchto detí, čo znamená, že v priemere v každej triede sa vyskytuje jedno dieťa so syndrómom ADHD.

Deti, ktoré ťažko ovládajú svoje vlastné správanie, ťažko sledujú a regulujú svoje emócie, majú ťažkosti pri získavaní priateľov alebo rozvíjajú pozitívne vzťahy s dospelými a zápasia s požiadavkami tradičných vzdelávacích štruktúr a praktík, sú veľkou výzvou pre rodičov aj učiteľov.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto deti nevyvolávajú úmyselne túto náročnú výzvu svojim správaním. ADHD je vývinová porucha ktorá ovplyvňuje vývoj nervového systému, čo znamená, že je prítomná od narodenia v určitom rozsahu a ťažkosti u detí súvisia s rôznymi neurologickými a psychologickými vývojovými funkciami.Najviac, skoro všetky deti s ADHD majú problémy s požiadavkami súčasného vzdelávacieho systému (napr., s tým aby sedeli v kľude a dokázali sa koncentrovať dlhší čas na činnosť). A predsa, so správnou podporou doma aj v škole deti s ADHD by vedeli zvyšovať svoj potenciál stať sa plnohodnotnými členmi svojej komunity. Avšak, ak sa tieto deti nenaučia správne zručnosti pre liečenie ich ťažkostí, potom im hrozia negatívne skúsenosti, ako napr. opakované neúspechy, nízke sebavedomie, nedokončenie školskej dochádzky, nezamestnanosť alebo aj väznenia, a rozvoj psychických problémov (ako sú depresia, úzkosť).Teda ADHD je problémom pre deti, pre ich rodiny a školy, aj pre širšiu komunitu a spoločnosť. ADHD sa dá dobre zvládnuť; nie je spojená s neschopnosťou učiť sa alebo s nízkou inteligenciou.

Cieľom programu je poskytnúť učiteľom materských škôl také nástroje, pomocou ktorých budú vedieť rozpoznať ADHD a prispieť k efektívnej podpore v každodennom vzdelávacom prostredí.

Zaviazali sme sa k inkluzívnemu prístupu, pri ktorom deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami majú rovnaké práva, študujú spolu so svojimi rovesníkmi a majú rovnaké vzdelávacie a rozvojové príležitosti ako zdravé deti, ktoré nemajú poruchy správania alebo iné výchovné ťažkosti.

V súčasnosti v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku, ak rodičia zistia nezvyčajné správanie svojich detí, môžu sa obrátiť na špeciálne poradne, kde psychológovia vykonávajú odborné vyšetrenia. Vo väčšine prípadov odborné stanovisko obsahuje kognitívnu a behaviorálnu terapiu, ktorá si vyžaduje špeciálnu odbornú podporu. Takáto podpora je väčšinou k dispozícii vo veľkých mestách a centrálnych častiach týchto krajín. V ostatných častiach a regiónoch sa rodičia môžu spoliehať len na verejné vzdelávanie. V prípade ADHD v tejto situácii má najdôležitejšiu úlohu učiteľ. Prostredníctvom nášho projektu chceme podporiť učiteľov a ozbrojiť ich znalosťami a nástrojmi, ktoré dokážu účinne podporiť sociálne, emocionálne a / alebo behaviorálne potreby detí. Tak isto uznávame aj úlohu rodičov v oblasti vzdelávania a rozvoja detí. Rovnako by sme chceli podporiť rodičov, aby pochopili správanie svojich detí s cieľom získať vedomosti a zručnosti, aby ich deti mohli mať úspech v škole a v živote.

Sme si tiež vedomí toho, ako sa rozšírilo stigmovanie a negatívny postoj voči deťom s poruchou správania a ADHD. Často sa rodičia a učitelia obávajú sociálnych, emočných a/ alebo behaviorálnych ťažkostí a majú obzvlášť negatívny postoj voči deťom s ADHD.

Spoliehame sa na nich a na iných ľudí, aby rozpoznali a pochopili, že dieťa s problémovým správaním nám práve sprostredkuje (pretože inak nevie), že sa sám nedokáže vyrovnať s touto situáciou. Diagnóza ADHD je často prvým krokom k tomu, aby deti, rodiny a školy dosiahli zdroje a primeranú podporu.

Vytvorením návodu pre rodičov a učiteľov chceme poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na zvládnutie rôznych potrieb a ťažkostí s ADHD.

Projektoví partneri

RAABE KLETT (HU)
ADHD-MAGYAROSZÁG ALAPÍTVÁNY (HU)
COVENTRY UNIVERSITY (EN)
SPOJENA SKOLA (SK)
ELTE BÁRCZI (HU)
DE GYAKORLÓ ÓVODÁJA (HU)
ASOCIATIA CSIPKEROZSIKA (RO)

Sledujte nás na Facebooku!

Sledujte nás na Facebook-u a prečítajte si o projekte, o našich podujatiach a spoznajte naše najnovšie správy.

Ciele projektu

Aké sú očakávané výsledky počas a na konci projektu?

V projekte budú vyvinuté dva produkty:

Digitálna príručka pre pedagógov materských škôl (O1): poskytuje metodické pokyny pre prácu s deťmi s ADHD. Bude k dispozícii aj vo formáte PDF v štyroch jazykoch (angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina).

Digitálna príručka pre rodičov (O2)): poskytuje informácie a pokyny na rozpoznanie diagnózy ADHD a na organizáciu každodenného života, vytvorení potrebného prostredia pri liečení ADHD. Bude k dispozícii aj vo formáte PDF v štyroch jazykoch (angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina).

A kézikönyvek 2019. decenber 31. után lesznek elérhetőek!

The Manuals will be accessible after the 31st of December 2019!


Medzinárodné projektové stretnutia
Budapešť, 2018
Coventry, 2018
Rožňava, 2019
Budapešť, 2019

Cieľové skupiny
O1 manuál: učitelia maďarských, slovenských a rumunských materských škôl
O2 manuál pre rodičov: s pomocou rodičov v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku

Školenie pracovníkov
Coventry, 2019

Konferencia o šírení informácií
Budapešť, 2019

Projekt v číslach

90

Chceme zapojiť 90 pedagógov materských škôl (v prieskume, vo výskume, cieľové skupiny, vývoj, šírenie informácií)

180

Chceli by sme zapojiť do projektu 180 rodičov (v prieskume, vo výskume, cieľové skupiny, vývoj, šírenie informácií)

600

Chceme osloviť 600 rodičov a učiteľov a ďalších zainteresovaných (rozhodujúcich činiteľov) s výsledkami projektu.

1200

Radi by sme oslovili 1200 ľudí na webových stránkach projektu a na stránke Facebook.

Správy

Novinky o projekte - august 2018

Čo robiť ak sa dieťa bije?

Hnev je prirodzený ľudský pocit a nie nutne je zlý. Deti by sa však mali naučiť, aby ho vyjadrili produktívnym spôsobom, a potom opustili svoj hnev - tento krok je kritický na ceste k citovej dospelosti.

Deti s ADHD majú nespočetné množstvo ťažkopádnych rysov, tiež často zaostávajú za svojimi rovesníkmi v celkovom zaobchádzaní s frustráciou a spontánnymi emóciami.

Toto často vedie k nežiadúcemu správaniu dieťaťa. Ak si uvedomíme, že tento problém je súčasťou ADHD, môže nám to pomôcť udržať pokoj a pomôcť k lepšiemu správaniu dieťaťa. "Udrieť niekoho" je problém pre všetky deti, bez ohľadu na to, či ide o ADHD, alebo nie. Takéto správanie sa nedá tolerovať ani doma a ani vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách, preto predovšetkým rodičia musia zakročiť proti nemu. Nemôžeme vždy nájsť príčinu každej agresie, ale impulzívnym reakciám môžeme zabrániť alebo ich zmeniť.

Nasledujúci článok popisuje niektoré metódy, ktoré môžu pomôcť dieťaťu viesť jeho vlastne emócie a obísť "bitku". Nečakajme okamžité výsledky. Kľúčom k zmene stratégií správania je čas a vytrvalosť.

Určte problém. Po každé, keď je dieťa fyzicky agresívne, povedzte mu, aké to bolo, keď stratil kontrolu nad tým, čo urobil a čo môže robiť aj inak. Nehovorte mu "nebi sa", ale radšej spolu určte spôsob, ako by sa mohol ovládnuť, v prípade keď ho niečo znepokojí.

Príkladom sú otázky, ktoré môžu dieťa usmerniť;

  • Prečo si ho udrel?
  • Myslíš si, že si sa zachoval správne?
  • aké iné prijateľné metódy poznáš, keď sa nahneváš a musíš potlačiť svoj hnev (napr.; povedz to učiteľke materskej školy, vyjadri sa slovami, alebo len choď ďalej)
  • bola prítomná, medzi týmito metódami, bitka?
  • čo budeš robiť nabudúce?

Precvičujte si kritické situácie pomocou hraných rolí. Hranie rolí mení myseľ dieťaťa, ako keby cvičil fyzicky. Cvičenie pomôže dieťaťu pri vyostrených situáciách reagovať správne.

Pozitívne tvrdenie. Všímajte si a odmeňujte dobré správanie. Chváľte ho slovami, keď vidíte ako sa snažilo ovládnuť, alebo môžete tiež vymedziť konkrétne odmeny, ktoré si potom dieťa môže vyslúžiť za svoje dobré správanie. V tomto vám môže pomôcť vedenie zápisníka "dobrej vôle", kde môžete zaregistrovať momenty, keď sa mu podarilo ovládnuť svoje city - a nezaznamenávajte žiadne body počas dňa, keď sa mu nepodarí  obísť nejaký zlý skutok . Pozbierané body sa postupne dajú zameniť za väčšie odmeny.

Buďte vzorom. Ovládajte svoje vlastné emócie. Ak dieťa niekomu ublíži, bez žiadneho zjavného  dôvodu, alebo dostane záchvat zúrivosti pre nejakú maličkosť, zostaňte v pokoji. Vhodné reakcie (nadýchnutie sa zhlboka, kľudná, ale rázna reč namiesto kričania) môžu slúžiť ako vzor pre dieťa. Nekričte na neho, neudierajte ho z hnevu, pretože by to dieťa len zbytočne navádzalo k nesprávnej manipulácie s hnevom.

Naučte ho formulovať a vyslovovať svoje vlastné pocity. Deti často strácajú kontrolu nad sebou, ak nemôžu sformulovať  to, čo ich frustruje. Ale ak dokáže vyjadriť napríklad to,  "že je veľmi nahnevané", môže im to opätovne zabrániť v tom, aby sa ich hnev nezvrátil k násilnostiam.

Hnev je ukazovateľom niečoho, čo ale nie je poslednou stanicou. Naučte dieťa, aby sa zastavilo a premýšľalo, prečo je vlastne vôbec nahnevané. To umožní kontrolu nad jeho pocitmi a dokáže potom požiadať o pomoc.

Buďte empatický. Povedzte dieťaťu, že chápete prečo je nahnevané a aj viete, aké ťažké je ovládať agresiu. Ak dieťa pocíti, že ho chápete, bude menej pravdepodobné, že sa začne zúriť.

Obmedzte zábavnú elektroniku. Čím viac sa dieťa bude pozerať na televízor a hrať počítačové hry, tým skôr stratí čas a energiu na dôležitejšie aktivity a skutočné sociálne interakcie. Krátkodobé sledovanie televízoru mu neublíži, ale stanovte určite časové limity. Navyše, vyriešiť problémy mu násilné mediálne obsahy sledovaných programov nepomôžu.

Urobte si poznámky o kritických situáciách. Dokumentácia vám pomôže identifikovať  také príklady správania, ktoré vám umožnia zasiahnuť ešte predtým, než by sa tieto situácie mohli vymknúť spod kontroly.

Vyššie uvedené metódy môžu nielen ukončiť nežiaduce správanie, ale dokážu rozvíjať i potrebné zručnosti.

V príručkách, ktoré sa pripravujú, predstavíme podrobnejšie stratégie na riešenie agresie detí.
Zdroj:

https://www.additudemag.com/behavior-modification-helped-child-stop-hitting-at-school/ 

https://www.additudemag.com/stop-hitting/

https://www.additudemag.com/download/angry-child-teaching-emotional-control/?src=embed_link

https://www.fatherly.com/parenting/how-to-handle-a-violent-child/

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - júl 2018

Aký je skutočný „výkonný” vek detí s ADHD?

Zrelosť správania detí s ADHD často nedosahuje ich rovesníkov vo vykonávaní určitých funkcií. Rodičom a učiteľom je často nejasné, že dieťa, ktoré je inak ostré, nie je schopné samostatne pracovať na konkrétnej úlohe.

Ale aké sú tieto výkonné funkcie a prečo sú dôležité?

„Výkonné funkcie (kombinovaná výkonná a kognitívna kontrola) sú súbor kognitívnych procesov, ktoré sú potrebné pre kognitívnu kontrolu správania: k výberu a úspešnému ovládaniu správania, ktoré vám pomôže dosiahnuť vaše ciele.
K výkonným funkciám patria základné kognitívne procesy, ako je kontrola pozornosti, kognitívna inhibícia, inhibičná regulácia, pracovná pamäť a kognitívna flexibilita. Vyššie výkonné funkcie si vyžadujú súčasné používanie viacerých základných výkonných funkcií a zahŕňajú plánovanie a fluentnú inteligenciu (čiže odôvodnenie a riešenie problémov)”
 –Zdroj

Reálny vek výkonných funkcií je vek, v ktorom funguje mozog dieťaťa. Deti s ADHD sú 30 až 40 percent za svojimi rovesníkmi. To sa prejavuje ich emóciách, ovládaním ich tela, ich impulzov, ich spoločenského správania (alebo ich nedostatkom) a ich zrelosťou v prejavovaní. –Zdroj

Ak sú ich výkonné funkcie ohrozené, môže im to ovplyvniť výkon zložitých úloh, dodržiavanie rámcov a sťažiť takmer akékoľvek správanie viazané na cieľ.

Dotknuté deti majú ťažkosti s analýzou, plánovaním, organizáciou, začiatkom a ukončením úloh. Majú predovšetkým ťažkosti v prípade neúspešnosti, zabúdajú na komplexné príkazy s viacerými krokmi, a preto ich nedokážu dodržať. Len ťažko dokážu udržať v rovnováhe činnosti ako sú šport, zábava a vzdelávanie.

Ako môžeme pomôcť týmto deťom?

Existuje niekoľko spôsobov, ako zlepšiť ich výkonné funkcie. Za prvé, je veľmi dôležité pochopiť a prijať stav dieťaťa v ktorom sa nachádza. Toto je základ pre akúkoľvek zmenu či zásah. Deťom, ktoré zápasia s porušenou výkonnou funkciou, veľmi pomáha zabezpečenie správneho rámca, poriadok a pravidelnosť. Pre rodičov a učiteľov je veľmi dôležité, aby spolupracovali a aby mali spoločnú stratégiu. Spoločne by sa mali sústrediť na jeden problém, potom prejsť na ďalší. Pri výchove sú vhodné kontrolné zoznamy, denné kontrolné karty a systémy odmeňovania. Tiež pomáhajú časové limity pre rôzne aktivity. Ak deti chceme naučiť k novým veciam, je praktické, aby sme k postupu boli čo najpragmatickejší. Je dobre posilňovať sebavedomie dieťaťa a zdieľať ho s určitou radosťou či hrdosťou. Chváľte aj rozvoj ich osobnosti, a nielen ich výsledky vo vzdelávaní. 

Klasické bojové športy sú tiež veľkou pomocou pri vývoji výkonných funkcií, pretože vzájomne vyvíjajú disciplínu tela a mysle. Je dôležité vedieť, že narušenie výkonných funkcií nie je charakteristické len pre deti s ADHD, ale táto porucha môže byť aj samo diagnostikovaná. V príručkách, ktoré sú v príprave, uvedieme podrobnejšie príklady o rôznych stratégiách na posilnenie výkonných funkcii.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - jún 2018

Mýty a fakty o ADHD

Mýtus: Deti s ADHD sú všetky hyperaktívne.

Fakt: Niektoré deti s ADHD sú hyperaktívne, ale mnohé ďalšie deti s problémom pozornosti také nie sú. Deti s ADHD, ktoré sú nepozorné, a nie príliš aktívne, sa môžu javiť ako nemotivované alebo ako tzv. snílkovia.

Mýtus: Deti s ADHD nikdy nedávajú pozor.

Fakt: Deti s ADHD sú často schopné sústrediť sa hlavne na takú činnosť, z ktorej majú potešenie. Ale napriek všetkým snahám majú problém si udržať pozornosť, ak sa konkrétna úloha stane nudnou, či sa neustále opakuje.

Mýtus: Deti s ADHD sa dokážu správať lepšie, ak chcú.

Fakt: Deti s ADHD sa môžu pokúsiť urobiť všetko pre to, aby boli dobré, ale zároveň nedokážu sedieť v kľude, ostať ticho, či byť sústredené. Vyzerajú byť neposlušné, ale to neznamená, že zámerne konajú zle.

Mýtus: Deti nakoniec vyrastú zADHD

Fakt: ADHD je často problémom aj v dospelosti, takže neočakávajte, že vaše dieťa z tohto problému jednoducho vyrastie. Včasná liečba môže dieťaťu pomôcť pri liečení a zminimalizovaní príznakov ADHD.

Mýtus: Liečba pomocou liekov je najlepšou liečebnou cestou pre ADHD.

Fakt: Často sa ordinujú lieky na poruchy pozornosti, ale tieto sú zvyčajne na koncentráciu pozornosti, takže veľakrát to pre deti nie je nevyhnutne tá najlepšia voľba. Pre liečbu ADHD je najúčinnejšia multimodálna terapia: pohybová terapia, výchova, terapia správnej výchovy, domáca a školská podpora, cvičenie a správna výživa.

Zdroj:

https://www.helpguide.org/articles/add-adhd/attention-deficit-disorder-adhd-in-children.htm

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - máj 2018

Sila chvály

Deti s ADHD trvale zápasia s nedostatkom sebaúcty. Chvála pre takéto dieťa má obrovskú silu, preto učitelia a rodičia by mali vždy organizovať činnosti tak, aby dieťa mohlo robiť niečo dobré, aby z toho mohlo mať úspech a následne mohlo byť pochválené. Pre deti s ADHD je toto obzvlášť dôležité, pretože sa im všeobecne ujde rozhodne menej pozitívnych pripomienok: často sa na nich sťažujú, často musia naprávať veci a sú často potrestané pre ich "nepremyslené" správanie.

Povzbudenie a chvála dávajú deťom dôveru a budú schopné robiť veci, na ktoré si ani nepomysleli.

Súčasne je dôležité aj správne načasovanie chvál za dosiahnutie cieľa. Nemusíte, všetko čo dieťa robí, považovať za dobré, ale len vtedy, ak skutočne investoval dostatok snahy do onej činnosti. Pomôžme mu k úspešnosti aby sa potom vedel sám prekonať.

 Je dôležité pochváliť jeho úsilie a nie samotné dieťa. napr. "pracoval si veľmi tvrdo, aby si to spravil", a tiež aby adekvátna pochvala nasledovala bezprostredne po aktivite a ak je to možné tak, aby ju počuli i ostatné deti.

V prípade malých detí si stojí za to si zvážiť vytvorenie systému odmeňovania. Ak urobí niečo, čo od neho očakávame (ale ešte tak doteraz neurobil), môže získať bod, nálepku či žetón. Tieto kolekcie môžu byť zamenené za čokoládu alebo na také maličkosti, po ktorých dieťa túži.

Zdroj: Edward Hallowell M.D. Why Praise Is So Important for Children with ADHD

V príručke pre učiteľov materských škôl a rodičov, ktorá sa bude spracovávať v našom projekte "Pomocná ruka", poskytneme praktickú pomoc a nápady pre vzdelávanie detí s ADHD.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - apríl 2018

Je to ťažké pre učiteľa, ako aj pre rodičov - dieťa s ADHD vo verejnom vzdelávaní:

Vyvíjajme sa!

Dieťa s problémovým správaním má vplyv na ostatných a to často vytvára v skupine ťažké situácie. Učiteľ je bezradný a často len ďalej komplikuje situáciu v komunikácii medzi rodičom a učiteľom, pri nedostatku metód v pochopení povahy dieťaťa a zároveň pozadia ich problémov v určitých situáciách. V materskej škole na každom dieťati záleží. Učiteľ často nadarmo naznačuje rodičovi, že stojí za to preskúmať príčinu problémového správania dieťaťa, rodičia mnohokrát obvinia samotne učiteľky materských škôl, že nie sú profesionálky. A naopak, učitelia materských škôl a tiež aj ostatní rodičia obviňujú rodičov dieťaťa s problémovým správaním tak, že "nevedia správne vychovávať svoje dieťa". Ľahko dochádza v skupine k napätej atmosfére s vážnym emočným zaťažením pre všetkých.

Prvým krokom pri poskytovaní pomoci všetkým zainteresovaným je rozpoznanie špeciálnych potrieb dieťaťa a potreba profesionálnej podpory pre všetkých účastníkov vzdelávania.

Pripravené publikácie v rámci projektu "Helping Hand" sú určené pre rodičov a učiteľov materských škôl. Poukážu na to, ako sa dá lepšie komunikovať medzi účastníkmi vzdelávania a ako môžu dosiahnuť spoločné výsledky vo výchove detí s ADHD.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - marec 2018

Nie sú chorí, narodili sa len v zlom veku a na zlom mieste:

"Nie je prekvapujúce, že ADHD je v menej rozvinutých oblastiach ďaleko od civilizácie považované za skutočný poklad, jeho cenný prínos je v úspešnom love, čo je základom udržiavania druhov, ale v modernej spoločnosti ľudia s ADHD vedia ťažšie ustáť postavenie. Sú považovaní za menejcenných, pretože ich prostredie stigmatizuje a potláča, hovoriac, že vytŕčajú z rady a nie sú vhodní na vykonávanie určitých úloh. O koľko by im aj spoločnosti bolo lepšie, keby namiesto označení: snílek, nekľudný , horlivý, impulzívny, hyperaktívny by sa zamerali na ich vlastnosti, ako sú oduševnený, kreatívny, inovatívny, zvedavý, aký sú nadšený, ako ľahko sa dá zaujať ich pozornosť s novým stimulom, sú majstrami hyper-sústredenia sa, sú empatický (pretože vedia, aké je vytŕčať z davu), sú odhodlaný, zábavný a plný energie.

V príspevku "Dívány" zdieľajú dospelí s ADHD svoje skúsenosti s prínosmi tohto syndrómu:
https://divany.hu/eletem/2018/03/20/adhd_elonyei_pozitiv_oldalai/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, target="_blank" prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - február 2018

Čo viete o ADHD / problematickom správaní?

Ktoré sú tie problematické správania, s ktorými sa najčastejšie stretávate v každodenných situáciách a sťažujú váš život? Akým ťažkostiam musíte čeliť?

Aké typy podpory máte k dispozícii? (napr.: informácie o liečbe / kontakty, poradenstvo, konzultácie, zdravotná starostlivosť, psychológ, tematická skupina rodičov / rodičovské stretnutia, informácie o liekoch, atď.).

Aký druh podpory by pre Vás bol užitočný v budúcnosti? (napr.: buletíny, informačné publikácie, prednášky, vzdelávacie pomôcky, asistencia, školenie učiteľov, odborné stretnutia, supervízia, atď.).

V projekte Helping Hand (Pomocná ruka) chceme pripraviť príručky pre učiteľov materských škôl a rodičov, ktoré budú pomáhať a podporovať integráciu a prosperitu detí s ADHD v každodennom živote.

V prvej fáze projektu skúmame pomocou vyššie uvedených otázok dotknuté osoby čo vedia o tomto stave vo výchove, aby sme vedeli čo najpresnejšie odhadnúť ich potreby, a dodať profesionálny obsah publikácií, ktoré budú vydané do konca tohto roku.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - január 2018

Prečo sme sa zapojili do tohto projektu?

Stále viac a viac detí predškolského veku - ich podiel podľa niektorých vedcov až 5% - sú diagnostikované s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. V školstve je nespočetné množstvo maloletých detí, u ktorých nebola diagnostikovaná porucha správania. Deti s ADHD ťažko obsedia v triede, mávajú záchvaty hnevu a nemajú trpezlivosť vyriešiť ani jednoduchšie úlohy - často sú označené rodičmi aj učiteľmi za zlé deti v materskej/základnej škole.

Existujú dôkazy, že tí školáci, ktorí boli "problematickí" v materskej škole, budú problémoví aj na ostatných stupňoch školskej dochádzky - hoci príznaky ADHD boli dobre rozpoznateľné už aj v nižšom veku. Ak sa s nimi nebude správne zaobchádzať, môže im to spôsobiť celoživotný problém.

Ak deti dostanú včas vhodnú pozornosť a liečbu, stanú sa výkonnými členmi spoločnosti buď ako deti , alebo ako dospelí - často majú nadpriemernú inteligenciu alebo zručnosti.

Chceme našim projektom poskytnúť hmatateľné, praktické príručky a nástroje predškolským pedagógom a rodičom, pomocou ktorých budú vedieť správne podporovať tieto úžasné, ale často ťažko vychovávateľné deti.

Stav projektu, aktuálne udalosti – prvé začínajúce stretnutie projektu bolo v 29 - 30 januára 2018 v Budapešti, projektoví partneri: maďarský Raabe Klett Kft., ADHD Magyarország Alapítvány, ELTE Pedagogická fakulta Gustáva Bárcziho, Conventry Univerzity z Anglicka, Materská škola pri Debrecínskej Univerzite, Materská škola pri Spojenej škole v Rožňave a Rumunská asociácia Šípková Ruženka.

Očakávané udalosti projektu v blízkej budúcnosti: – Zmerať pomocou dotazníkov začiatočné znalosti pedagógov materských škôl a rodičov, a príprava materiálu na vydanie príručiek.


Články, zaujímavosti:

Hyperaktivita, ADHD, porucha pozornosti - Ako to rozpoznáme?
Psychologička Csilla Kálózi-Szabó cituje v článku príznaky hyperaktivity s nedostatkom pozornosti.

Dieťa s ADHD, alebo je ešte príliš malé?
Článok upriamuje pozornosť na špecifické riziká diagnózy ADHD.


Prihláste sa do nášho spravodajcu,aby ste čo najskôr mohli získať novinky!

Sledujte nás na Facebook-u!

Kontakt

Cím
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
1116 Budapest, Temesvár u. 20.


Telefon
Raabe projektmenedzsment:
(+36 1) 270 9352
Fax: (+36 1) 349-8773Facebook